PHP: wstęp
banner

 Menu główne
· Strona główna

 Szybki start
· Wpisywanie treści
· Odsyłacze
· Tworzenie menu
· Banner

 Szybki start (PHP)
· Wstęp
· tresc_w_ramce()
· tresc()
· initMenu()
· banner()
· init()

 Linki
· Fotosy.EU
· Ebuki.EU
· Gazetka.EU

  

PHP: wstp

Folder teksty jest stworzony gwnie z myl o uytkownikach nie znajcych jzyka PHP i dlatego posiada wiele ogranicze. Duo wiksze moliwoci daje nam tworzenie stron bezporednio w jzyku PHP. Strony takie mog by umieszczane w gwnym katalogu oraz dowolnych podkatalogach. Kada tworzona strona powinna by rozszerzeniem klasy Strona. Do zmiany zawartoci strony su metody: init(), initMenu(), banner(), tresc() i tresc_w_ramce(). Autor serwisu WWW moe definiowa wasne metody, lecz ich nazwy powinny by inne ni te, ktre zostay zdefiniowane w klasie WzorStrony. Klasa ta zawiera nastpujc tre:

<?php

require_once("skrypty/menu.php");

class 
wzorstrony {

var 
$tytul$menu;

function 
WzorStrony($tytul) {
    
$this->tytul=$tytul;
    
$this->init();
    
$this->initMenu();
}

function 
dodajMenu($nazwa) {
    
$this->menu[]=new Menu($nazwa);
    return 
count($this->menu)-1;
}

function 
dodajPodmenu($id$nazwa$link) {
    
$this->menu[$id]->dodajPodmenu($nazwa$link);
}

function 
pokaz() {
    
$this->goraStrony();
    
$this->pokazMenu();
    
$this->pokazTresc();
    
$this->dolStrony();
}

function 
goraStrony() {
    
?>
    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
    <html>
    <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title><?php echo $this->tytul?></title>
    <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" />
    </head>
    <body>
    <center>
        <?php $this->banner(); ?>
        <br>
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tbody>
            <tr>
    <?php
}

function 
dolStrony() {
    
?>
            </tr>
            </tbody>
        </table>
    </center>
    </body>
    </html>
    <?php
}

function 
pokazMenu() {
    echo 
'<td valign="top">';
    for (
$i=0$i<count($this->menu); $i++) {
        
$this->menu[$i]->pokaz();
    }
    echo 
'</td>';
    echo 
'<td>&nbsp;&nbsp;</td>';
}

function 
pokazTresc() {
    echo 
'<td valign="top" width="100%">';
    
$this->tresc();
    echo 
'</td>';
}

function 
init() {
}

function 
initMenu() {
    
$id=$this->dodajMenu("Menu główne");
    
$this->dodajPodmenu($id"Strona główna""index.php");
}

function 
banner() {
}

function 
tresc() {
    
?>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="10">
        <tbody>
        <tr>
            <td class="ramka">
                <?php $this->tresc_w_ramce() ?>
            </td>
        </tr>
        </tbody>
    </table>
    <?php
}

function 
tresc_w_ramce() {
    
?>
    <h3>Strona g³ówna</h3>
    Aby zmieniæ zawarto¶æ tej strony, zmodyfikuj metodê <b>tresc()</b> lub <b>tresc_w_ramce()</b> w klasie potomnej.
    <?php
}

}

?>